Fundacja

Fundacja cfbt.pl powstała w roku 2021 na bazie blisko dziesięcioletniej działalności nieformalnej oddolnej grupy strażaków, którą zapoczątkował, inspirował i koordynował Szymon Kokot: oficer PSP, strażak OSP, aktywista strażacki, autor książek i artykułów, a także jeden z najbardziej rozpoznawalnych strażaków w środowisku krajowym i zagranicznym.

Magister inżynier pożarnictwa Szymon Kokot jest autorem wielu rozwiązań, które Państwowa Straż Pożarna wdrożyła do oficjalnego funkcjonowania: pomysłodawcą i głównym autorem programu szkolenia z zakresu pożarów wewnętrznych (GPW), projektantem zunifikowanego modelu trenażera ogniowego zakupionego do 22 lokalizacji na terenie całego kraju, autorem podręcznika branżowego z zakresu GPW zatwierdzonego przez Komendanta Głównego PSP, autorem nowoczesnej terminologii branżowej i wielu innych rozwiązań. Od wielu lat pełni w PSP rolę krajowego koordynatora wyszkolenia instruktorów GPW. Jest też jednym z najbardziej skutecznych inspiratorów rozwoju profilaktyki zdrowotnej strażaków w kwestiach nowotworów oraz zdrowia psychicznego. W ramach prowadzonego wolontariatu zrealizował liczne przedsięwzięcia z zakresu, który obecnie realizuje Fundacja cfbt.pl.

Przez lata swojej działalności grupa instruktorów cfbt.pl przeszkoliła tysiące strażaków, wpłynęła na poprawę standardów jakości i bezpieczeństwa w szkoleniu i stała się gronem opiniotwórczym. Aktywność cfbt.pl na wielu polach jest dziś doskonale znana strażakom w całym kraju i poza jego granicami.

Jasno określona wizja i sprecyzowane cele pozwoliły uniknąć komercjalizacji potencjału grupy, która od początku swej aktywności budowała markę na działaniach społecznych i dzięki takim działaniom zyskała dzisiejszy status. Lata działania i towarzysząca im selekcja kadry instruktorskiej pozwoliła na dobór ludzi, których charakteryzują cechy takie, jak: pasja, bezinteresowność, chęć pomocy, etyka, skromność, wizja. Wraz z doborem kadry instruktorskiej ukształtował się również standard działania, jakiemu hołduje Fundacja.

Odpowiadając na udzielony kredyt zaufania ze strony środowiska strażackiego, po wielu analizach możliwych kierunków rozwoju i próbach, cfbt.pl przekształciło się w 2021 roku w fundację. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą oraz organizuje fundusze od darczyńców, przeznaczając cały dochód na realizację celów statutowych.

 

Celem Fundacji jest wspieranie rozwoju bezpieczeństwa oraz ratownictwa, w szczególności działalności ochrony przeciwpożarowej oraz działalności straży pożarnych, poprzez edukację i doskonalenie zawodowe, wyrównywanie dysproporcji pomiędzy podmiotami ratowniczymi, wspieranie rozwoju techniki ratowniczej, integrację środowiska, edukację społeczną oraz wspieranie inicjatyw prozdrowotnych i udzielanie pomocy strażakom w potrzebie, a także wspieranie różnorodnych form aktywności społecznej.

(Wyciąg ze statutu Fundacji cfbt.pl)

 

 

Fundacja planuje przede wszystkim oferowanie strażakom, w tym głównie Ochotniczym Strażom Pożarnym, najwyższej jakości szkolenia, doskonalenia zawodowego i innych możliwości rozwoju, w których podstawy naukowe oraz bezpieczeństwo - w tym profilaktyka nowotworowa - odgrywają najważniejszą rolę. Liczne kontakty międzynarodowe z wiodącymi ekspertami w omawianych dziedzinach, a także nieustanne doskonalenie instruktorów cfbt.pl pozwalają na realizację celów fundacji na wyróżniającym się poziomie.

Fundacja zamierza dofinansowywać szkolenia OSP na poziomie do 90% kosztów. Wkład własny na poziomie 10% ma na celu unikanie kontaktu z podmiotami i osobami, które rzeczy darmowe traktują jak bezwartościowe. Fundacja kieruje się filozofią wyrażoną ideami jednej ze swoich marek: Projekt LIDER.

Fundacja cfbt.pl będzie ogłaszać realizowane przez siebie projekty za pomocą stromy www oraz mediów społecznościowych.

Fundatorem jest Szymon Kokot.

Prezesem Fundacji jest Marcin Kuźmiński.

Wiceprezesami Fundacji są Krzysztof Maczulski oraz Wojciech Piotrowski.

Radzie Fundacji przewodniczy Paweł Zapadka. W skład Rady Fundacji wchodzą również: Szymon Kokot, Piotr Krawcewicz, Aleksandra Jaworska-Kokot oraz Ryszard Kokot.

Dane fundacji:

Fundacja cfbt.pl, ul. Poranna 12, 11-041 Olsztyn

NIP: 739 39 530 30

Numer KRS 0000894863

REGON: 388779994

Numer konta: Santander Bank, 35 1090 2590 0000 0001 4803 1552

odwiedź nasz profil na portalu Patronite.pl i wspieraj naszą działalność!

Mamy rónież konto na portalu Buy me a coffee (postaw kawę)!

Logo Fundacji (znak słowno-graficzny) jest zarejestrowane w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej (numer zgłoszenia: Z.493850, numer prawa wyłącznego: R.320978)

cfbtpl robocze

 

 

SZARY bez ta

 

 

 

 

przykad