Kontakt/RODO

 
Mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
Znajdź nas:
 

Facebook: https://www.facebook.com/cfbtpl

Instagram: https://www.instagram.com/cfbt.pl/

 

 

Profil w serwisie Patronite.pl

 
 
 
Klauzula informacyjna RODO:
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 , zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, Panią(a), że Administratorem danych osobowych, przetwarzającym Pani(a) dane osobowe jest Fundacja cfbt.pl (11-041 Olsztyn, ul. Poranna 9, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014, poz. 1182 ze zm.) w celach związanych z działalnością fundacji, w tym działalnością statutową oraz ich publikacji na stronach internetowych Fundacji cfbt.pl oraz w mediach społecznościowych fundacji. Równocześnie informujemy Panią(a) o prawie do dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych przez osobę, której dane dotyczą jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji działalności fundacji.

Posiada Pani/ Pan prawo do dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, a także ograniczenia przetwarzania. Przysługuje Pani(u) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli uzna, że przetwarzanie narusza przepisy Rozporządzenia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości udziału w przedsięwzięciach realizowanych przez Fundację cfbt.pl. Przetwarzanie nie podlega zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia.

GDPR information clause:

Pursuant to Article 13 (1) and (2) of the General Data Protection Regulation of April 27, 2016. of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 , hereinafter referred to as the Regulation, we inform you that the Administrator of your personal data, processing your personal data, is the cfbt.pl Foundation (11-041 Olsztyn, 9 Poranna Street, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

The personal data you provide will be processed in accordance with the Act of August 29, 1997 on the Protection of Personal Data (Journal of Laws of 2014, item 1182, as amended) for purposes related to the activities of the foundation, including statutory activities and their publication on the website of the cfbt.pl Foundation and in the foundation's social media. At the same time, we inform you of the right to access and correct the content of your data. Provision of data by the data subject is voluntary, but necessary to carry out the activities of the foundation.

You have the right to access your personal data, the right to rectification, deletion, as well as restriction of processing. You have the right to lodge a complaint with a supervisory authority if you consider that the processing violates the provisions of the Regulation. Provision of personal data is voluntary, and the consequence of failing to provide such data will be the inability to participate in projects implemented by the cfbt.pl Foundation. Processing is not subject to automated decision-making, including profiling, as referred to in Article 22 (1) and (4) of the Regulation.