Nie! dla RAKA w straży

 
 
Tekst po polsku / Text in English
 

Opis wydarzenia

Prelegenci

Partnerzy

***********************

Description of the event

Speakers

Partners

 

***********************


Multidyscyplinarna Międzynarodowa Konferencja na temat raka w Straży Pożarnej, w Światowym Dniu Walki z Rakiem.
Konferencja kompleksowo omawiająca problematykę raka w straży: od uwarunkowań prawnych, poprzez zagrożenia i profilaktykę do systemu opieki zdrowotnej i działań wspierających. W konferencji weźmie udział szereg podmiotów oraz specjalistów z wielu dziedzin, w tym również prelegenci zagraniczni.
 

Alex Forrest

United Fire Fighters of Winipeg, Kanada

Rak w straży pożarnej. Raport globalny.

prof. Anna Stec

University of Central Lancashire, Wielka Brytania

Zagrożenia rakiem i chorobami od ekspozycji strażaków na toksyczne związki z pożarów

Dr inż. Sylwia Krzemińska,
Dr hab. Małgorzata Szewczyńska

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy

Problematyka zanieczyszczenia odzieży ochronnej strażaków

Ewelina Szmytke

Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej

Środki Ochrony Indywidualnej - czyszczenie, dekontaminacja.

Aleksander Łukawski

cfbt.pl

Lotne Związki Organiczne. Niewidzialne, ale wyczuwalne zagrożenie.

Bartłomiej Mickiewicz

Krajowa Sekcja Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”

Działania KSP NSZZ "Solidarność" na rzecz profilaktyki nowotworowej strażaków.

Szymon Kokot

cfbt.pl

Raport FBU "Minimalizacja narażenia strażaków na toksyczne produkty pożarowe"

Tommy Kjaer

Brandfolkenes Cancerforening, Dania

Profilaktyka raka. Najlepsze praktyki i technologie na przykładzie Danii i innych krajów europejskich.

Marcus Bätge

FeuerKrebs, Niemcy

Rak i Straż Pożarna. Bieżące badania i stan wiedzy o ekspozycji i zdrowiu strażaków w Niemczech.

Adrianna Sobol

OnkoCafe – Razem lepiej

Zdrowie zaczyna się w głowie.

Klaudia Koćmiel-Onuszko

Scantex s.c.

Czego oczekujemy od ubrań specjalnych?

Adam Sulewski

Miele Professional Polska

Straż pożarna i służby ratownicze. Technologia aplikacji pralniczych.

Artur Wojciechowski

Baltica

Maszynowe mycie i dekontaminacja środków ochrony indywidualnej

Tommy Verminck

Decontex

Dekontaminacja ubrań strażackich ciekłym CO2 - dlaczego i jak?

 
 
 
 
 
 
 
 
Konferencję obejrzeliście za darmo dzięki partnerom:
 
Greenpol PL
 
DECONTEX PL
 
BC PL
 
Baltica PL
 
Scantec PL
 
PBI PL
 
Tencate PL
 
  Europrotect PL
 

***********************
 
 
Multidisciplinary International Conference on Cancer in the Fire Services, on the World Cancer Day
 
The aim of the conference is to comprehensively discuss the issues of cancer in the fire services: from legal conditions, through threats and prevention, to the health care system and supporting activities. The conference will be attended by a number of entities and specialists in many fields, including foreign speakers.

Alex Forrest

United Fire Fighters of Winipeg, Canada

Cancer in the Fire Service. A global report.

prof. Anna Stec

University of Central Lancashire, Wielka Brytania

Firefighters’ cancer and disease risks from exposure to fire toxicants.

Dr inż. Sylwia Krzemińska,
Dr hab. Małgorzata Szewczyńska

Central Institute for Labour Protection – National Research Institute

The problem of contamination of firefighting garments

Ewelina Szmytke

Faculty of Process and Environmental Engineering, Lodz University of Technology

Personal Protective Equipment – cleaning, decontamination.

Aleksander Łukawski

cfbt.pl

Volatile Organic Compounds – invisible but perceptible threat.

Bartłomiej Mickiewicz

National Fire Branch of the Independent Self-Governing Trade Unions „Solidarność”

Activities of the “Solidarity” Fire Brigade Unions for the cancer prevention among firefighters.

Szymon Kokot

cfbt.pl

FBU UK Report "Minimising firefighters' exposure to toxic fire effluents’

Tommy Kjaer

Brandfolkenes Cancerforening, Denmark

Cancer prevention. Best practices and technologies, Danish and other European examples.

Marcus Bätge

FeuerKrebs, Germany

Cancer and the fire services. Current research and state of the science on the exposure and health of firefighters in Germany

Adrianna Sobol

OnkoCafe – Together Better

Health begins in your mind.

Klaudia Koćmiel-Onuszko

Scantex s.c.

What we expect from protective clothing?

Adam Sulewski

Miele Professional Poland

Fire and rescue services. Technology of washing applications.

Artur Wojciechowski

Baltica

Machine washing and decontamination of personal protective equipment

Tommy Verminck

Decontex

Decontamination of fire gear with liquid CO2’ - why and how?

 

 

 

 

 

 

Partners

You were able to watch the conference for freethanks to our partners:
Greenpol ENG
 
DECONTEX ENG
 
BC ENG
 

Baltica ENG

Scantec ENG

PBI ENG

Tencate ENG

Europrotect ENG