Nie! dla RAKA w straży

IARC powdwyższa klasyfikację zawodu strażaka z 2B na 1!

Praca w zawodzie strażaka uznana za zawód powodujący nowotwory!

Narażenie zawodowe strażaków zostało sklasyfikowane jako „rakotwórcze dla ludzi” przez IARC (Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem), wiodącą światową instytucję zajmującą się nowotworami.

- 25 czołowych naukowców z ośmiu krajów omawiało ryzyko rakotwórcze dla strażaków w Międzynarodowej Agencji Badań nad Rakiem (IARC);

- praca strażaka została sklasyfikowana jako powodująca nowotwory. Klasyfikacji dokonano na podstawie analizy dowodów w postaci publikacji naukowych;

- potwierdzony związek zaobserwowano w przypadku międzybłoniaka i nowotworów pęcherza moczowego, okrężnicy, prostaty i jądra oraz w przypadku czerniaka i chłoniaka nieziarniczego.

https://www.thelancet.com/journals/lanonc/article/PIIS1470-2045(22)00390-4/fulltext

W dniach 7-14 czerwca 2022 r. 25 naukowców z ośmiu krajów spotkało się w Międzynarodowej Agencji Badań nad Rakiem (IARC) w Lyonie we Francji, aby sfinalizować ocenę rakotwórczości narażenia zawodowego strażaków.

Opublikowane dziś w prestiżowym czasopiśmie medycznym Lancet Oncology wyniki badań grupy wskazują, że narażenie zawodowe w zawodzie strażaka jest „rakotwórcze dla ludzi” (grupa 1).  Poprzednia ocena, z 2007 roku, zaklasyfikowała narażenie zawodowe w zawodzie strażaka jako „możliwie rakotwórcze” (grupa 2B).  Monografie IARC określają możliwe do uniknięcia przyczyny powstawania nowotworów u ludzi. Klasyfikacja ta może być stosowana do wszystkich rodzajów aktywności w zawodzie strażaka (również dla strażaków ochotników), a także w stosunku zarówno do mężczyzn jak i kobiet.

Aktualizacja ta wynika ze zmian w rodzajach pożarów, materiałów budowlanych, środków ochrony osobistej (ŚOI) oraz ról i obowiązków strażaków. Przykładowo, wzrost liczby pożarów traw, lasów i upraw na terenach miejskich spowodował zmianę rodzajów ekspozycji, z którymi mają do czynienia strażacy.

Od czasu poprzedniego zaklasyfikowania gaszenia pożarów do grupy 2B w monografii IARC w 2010 r., wiele nowych publikacji opisało związek między narażeniem zawodowym strażaków a ryzykiem wystąpienia raka u ludzi. 25 naukowców omówiło te publikacje, które obejmowały łącznie 52 badania kohortowe i typu „case-control”, 12 opisów przypadków i 7 metaanaliz. Badanie typu „case-control” to badanie porównujące dwie grupy osób: osoby z badaną chorobą (przypadki) i bardzo podobną grupę osób, które nie chorują. Naukowcy badają historię medyczną i historię stylu życia osób z każdej grupy, aby dowiedzieć się, jakie czynniki mogą być związane z chorobą. Na przykład, jedna grupa mogła być narażona na działanie określonej substancji, na którą druga grupa nie była narażona w ogóle. Nazywane jest to również badaniem retrospektywnym.

Grupa robocza zidentyfikowała związek przyczynowy pomiędzy narażeniem zawodowym a międzybłoniakiem i nowotworami pęcherza moczowego, okrężnicy, prostaty i jądra, a także w przypadku czerniaka i chłoniaka nieziarniczego.

Profesor Anna Stec, członek komitetu IARC i profesor fizykochemii spalania i toksyczności pożarów na University of Central Lancashire (UCLan), powiedziała:

„Nasze badania wykazały, że strażacy są często narażeni na działanie czynników rakotwórczych, które mogą mieć poważny wpływ na ich zdrowie. Oprócz pożarów i dymu, znaleźliśmy wysokie poziomy substancji powodujących raka (kancerogenów) w samochodach strażackich, remizach i osobistym wyposażeniu ochronnym. W odpowiedzi na to opracowaliśmy Rejestr raka i chorób strażaków oraz Raport o najlepszych praktykach, które są już stosowane w 4 krajach, w tym w Wielkiej Brytanii. Mamy nadzieję, że po publikacji tych wytycznych zostaną podjęte kroki w celu zapewnienia bezpieczeństwa strażakom i zmniejszenia występowania raka i innych chorób w tym ratującym życie zawodzie.”

„Członkowie parlamentu muszą wezwać do pilnej debaty na temat zdrowia strażaków i raka, abyśmy mogli odpowiednio wspierać tych, którzy służą, aby ratować nasze życie”.

https://www.iarc.who.int/featured-news/iarc-monographs-evaluate-the-carcinogenicity-of-occupational-exposure-as-a-firefighter/

Wspólne stanowisko Fundacji cfbt.pl oraz Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” w odniesieniu do stanowiska Międzynarodowej Agencji Badań nad rakiem IARC

Krajowa Sekcja Pożarnictwa NSZZ ,,Solidarność” i Fundacja cfbt.pl, w związku z publikacją przez Międzynarodową Agencję Badań nad Rakiem aktualizacji oceny ryzyka nowotworowego pracy strażaka, stoją na wspólnym stanowisku, że powinno się dążyć do wdrożenia:

- poprawy wczesnego wykrywania raka tj. badań przesiewowych w kierunku nowotworów jako elementu medycyny pracy,

- przepisów prawnych dotyczących finansowania leczenia nowotworów zawodowych,

- procedur czyszczenia zautomatyzowanego sprzętu strażackiego i ŚOI (np. czyszczenie aparatów powietrznych po pożarach),

- regularnego odkażania odzieży strażackiej metodami o naukowo potwierdzonej skuteczności i uzyskiwaniu poziomów skażenia uregulowanych prawnie (np. REACH, OEKO TEX 100),

- uniwersalnych procedur dekontaminacji na miejscu zdarzenia, transportu i postępowania ze skażonymi przedmiotami w remizach,

- okresowego szkolenia na temat zagrożeń nowotworowych i sposobów ich ograniczania,

- przepisów z wykazami nowotworów zawodowych i minimalnym stażem pracy,

- rejestru ekspozycji strażaków na produkty spalania podczas interwencji przy pożarach,

- objęcia szczególną uwagą instruktorów gaszenia pożarów wewnętrznych, w tym prowadzenia ich ewidencji pracy, wprowadzenia ograniczenia ekspozycji przez limitowanie prowadzonych zajęć.

KSP NSZZ ,,Solidarność” i Fundacja cfbt.pl deklarują, że będą kontynuować współpracę w zakresie promowania najlepszych praktyk dotyczących profilaktyki nowotworowej wśród strażaków, w tym sugerowania zasad postępowania na miejscu zdarzenia.

Alex Forrest, oficer straży pożarnej w Manitobie i prawnik z 25 letnim stażem, pomagający strażakom na całym świecie w zmianach legislacyjnych, powiedział:

"Ta historyczna monografia jest tragiczną rzeczywistością naszej pracy, będzie ważna dla Strażaków na całym świecie, ponieważ teraz znamy wpływ nowotworów na nasz zawód. Monografia ta doprowadzi do właściwego rozpoznania tego zagrożenia na całym świecie, co zaowocuje lepszą prewencją, technologiami i odszkodowaniami dla Strażaków z całego świata."